logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Zákonné zástupce vycházejících žáků čeká nelehký úkol a tím je volba vhodné střední školy, na kterou se jejich dítě úspěšně dostane, řádně studium ukončí a následně najde odpovídající zaměstnání. Níže najdete informace k přijímacímu řízení, tzn. pokyny a termíny týkající se přihlášek, zápisových lístků a přijímacího řízení. Informace se týkají také víceletých gymnázií.

Přihlášky na střední školy

 • zákonní zástupci žáka provedou do 29.1.2023 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 14.11.2022) na webu školní matriky kontrolu a případnou opravu osobních dat dítěte a jeho zákonných zástupců (především doručovací adresy, telefonních čísel, e-mailových adres, dalších údajů, které se často mění)
 • zákonní zástupci žáka vyplní do 29.1.2023 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 14.11.2022) na webu školní matriky identifikační číslo (IZO) středních škol a čísla oborů, na které se žák hlásí, tzn. kliknete v levém menu na Osobní údaje a dále na Volba následné školy.
 • základní škola do 1.2.2023 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou 16.11.2022) vytiskne přihlášky, které musí zákonní zástupci zkontrolovat a v případě chyby urychleně kontaktovat školu.
 • v případě nutnosti (dle pokynů ze střední školy) je třeba navštívit lékaře kvůli potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • do první kola zkoušek je možno podat 1 či 2 přihlášky, do dalších kol není počet přihlášek omezen
 • přihlášku je třeba předat řediteli příslušné střední školy do 1. března 2023 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022) – do té doby je potřeba zajistit potvrzení lékaře, pokud je toto požadováno.

Zápisové lístky

 • zápisové lístky si vyzvednou zákonní zástupci žáka proti podpisu po předložení občanského průkazu v sekretariátu školy v týdnu od 6.3. do 10.3.2023 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 23. do 27.1.2023)
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Pozor – rozhodnutí o přijetí žáka střední školy už neposílají poštou, mají pouze povinnost seznam přijatých žáků zveřejnit.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky

Informace k přijímacímu řízení

Na státních středních školách s maturitními obory proběhnou jednotné celostátně přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Jejich zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

První kolo přijímacího řízení proběhne pro maturitní obory v pracovních dnech v době od 12. dubna do 28.dubna 2023pro ostatní obory od 22. dubna do 30. dubna 2023, pro obory umění a užité umění s talentovou zkouškou v době od 2. ledna do 15. ledna 2023 a na Gymnázia se sportovní přípravou v době od 2. ledna do 15. února 2023. Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek, pokud se rozhodnou je uskutečnit, zveřejní ředitelé středních škol pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. října 2022, pro ostatní obory vzdělávání do 31. ledna 2023.


Organizace jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech, a to samostatně pro čtyřleté obory vzdělání plus nástavbová studia a samostatně pro víceletá gymnázia.

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

čtyřleté studium:

první kolo – první termín: 13. 4. 2023, první kolo – druhý termín: 14. 4. 2023

šestileté a osmileté:

první kolo – první termín: 17. 4. 2023, první kolo – druhý termín: 18. 4. 2023

Uchazeč, který pro závažné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušky v náhradním termínu. Náhradní termín k prvnímu termínu se uskuteční 10. května 2023 pro všechny obory vzdělání a náhradní termín k druhému termínu se uskuteční 11. května 2023 opět pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Termín a místo administrace zkoušek

Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání. V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Obdobně v prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání, pokud je stanovena.


Výsledky přijímacího řízení

U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20.ledna, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu.

Výsledek hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 1. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.
 2. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené).

Na školu, kterou si žák vybere, musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí tzv. zápisový lístek (nebo ho v této lhůtě předat poskytovateli poštovních služeb). Pokud tak v dané době neučiní, vzdává se tímto práva být přijat na danou střední školu. Po skončení prvního kola přijímacího řízení ředitel školy může vyhlásit k naplnění předpokládaného stavu žáků další kola přijímacího řízení. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Přihlášky do dalších kol u nás tiskne opět škola.

autor příspěvku: Mgr. Pícha Radek
vydáno: 15. 11. 2022

Mohlo by vás zajímat …

Deváťáci na průmyslovce

Deváťáci na průmyslovce

Již řadu let organizuje SPŠ Ostrov oblíbenou akci Technika je zábava, kterou se snaží oslovit zájemce o studium technických oborů. Poslední říjnový den …

Exkurze do TRUCK Union

Exkurze do TRUCK Union

Žáci posledního ročníku budou za několik měsíců odevzdávat přihlášky na střední školy. Při výběru vhodného oboru mohou pomoci exkurze do podniků v našem kraji, které financuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje …

Exkurze do HF–Czechforge

Exkurze do HF–Czechforge

Žáci 9. ročníku navštívili další firmu v našem kraji, což jim může pomoci při volbě střední školy …