logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků

odiče vycházejících žáků čeká nelehký úkol a tím je volba vhodné střední školy, na kterou se jejich dítě úspěšně dostane, řádně studium ukončí a následně najde odpovídající zaměstnání. Níže najdete informace k přijímacímu řízení, tzn. pokyny a termíny týkající se přihlášek, zápisových lístků a přijímacího řízení. Informace se týkají také víceletých gymnázií.

Přihlášky na střední školy

 • zákonní zástupci žáka provedou do 6.2.2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 14.11.2021) na webu školní matriky kontrolu a případnou opravu osobních dat dítěte a jeho zákonných zástupců (především doručovací adresy, telefonních čísel, e-mailových adres, dalších údajů, které se často mění)
 • zákonní zástupci žáka vyplní do 6.2.2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 14.11.2021) na webu školní matriky identifikační číslo (IZO) středních škol a čísla oborů, na které se žák hlásí, tzn. kliknete v levém menu na Osobní údaje a dále na Volba následné školy.
 • základní škola do 13.2.2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou 19.11.2021) vytiskne přihlášky, které musí zákonní zástupci zkontrolovat a v případě chyby urychleně kontaktovat školu.
 • v případě nutnosti (dle pokynů ze střední školy) je třeba navštívit lékaře kvůli potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • do první kola zkoušek je možno podat 1 či 2 přihlášky, do dalších kol není počet přihlášek omezen
 • přihlášku je třeba předat řediteli příslušné střední školy do 1. března 2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021) – do té doby je potřeba zajistit potvrzení lékaře, pokud je toto požadováno.

Zápisové lístky

 • zápisové lístky si vyzvednou zákonní zástupci žáka proti podpisu po předložení občanského průkazu v sekretariátu školy v týdnu od 7.3. do 13.3.2022 (u oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 24. do 30.1.2022)
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Pozor – rozhodnutí o přijetí žáka střední školy už neposílají poštou, mají pouze povinnost seznam přijatých žáků zveřejnit.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělávání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky

Informace k přijímacímu řízení

Na státních středních školách s maturitními obory proběhnou jednotné celostátně přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Jejich zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

První kolo přijímacího řízení proběhne pro maturitní obory v pracovních dnech v době od 12. dubna do 28.dubna 2022pro ostatní obory od 22. dubna do 30. dubna 2022, pro obory umění a užité umění s talentovou zkouškou v době od 2. ledna do 15. ledna 2022 a na Gymnázia se sportovní přípravou v době od 15. ledna do 15. února 2022. Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek, pokud se rozhodnou je uskutečnit, zveřejní ředitelé středních škol pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. října 2021, pro ostatní obory vzdělávání do 31. ledna 2022.


Organizace jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech, a to samostatně pro čtyřleté obory vzdělání plus nástavbová studia a samostatně pro víceletá gymnázia.

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

čtyřleté studium:

první kolo – první termín: 12. 4. 2022, první kolo – druhý termín: 13. 4. 2022

šestileté a osmileté:

první kolo – první termín: 19. 4. 2022, první kolo – druhý termín: 20. 4. 2022

Uchazeč, který pro závažné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušky v náhradním termínu. Náhradní termín k prvnímu termínu se uskuteční 10. května 2022 pro všechny obory vzdělání a náhradní termín k druhému termínu se uskuteční 11. května 2022 opět pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Termín a místo administrace zkoušek

Jednotná zkouška se koná ve škole, na níž podal uchazeč přihlášku ke vzdělávání. V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí. Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. Obdobně v prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání, pokud je stanovena.


Výsledky přijímacího řízení

Výsledek hodnocení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 1. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2022.
 2. Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené).

Na školu, kterou si žák vybere, musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí tzv. zápisový lístek (nebo ho v této lhůtě předat poskytovateli poštovních služeb). Pokud tak v dané době neučiní, vzdává se tímto práva být přijat na danou střední školu. Po skončení prvního kola přijímacího řízení ředitel školy může vyhlásit k naplnění předpokládaného stavu žáků další kola přijímacího řízení. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. Přihlášky do dalších kol u nás tiskne opět škola.